Інформаційний паспорт

   Інформаційний  паспорт
 навчальної  теми
 “Повторення і систематизація
навчального матеріалу.              
Математика, 6 клас”


Класифікація за КНІ
(класифікатор навчальної інформації)
Навчальний предмет: математика
Ступінь школи: основна
Клас: 6-й
Програма:
Математика. 5-9 класи. Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів: затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ МОН № 664 від 06. 06. 2012 року) / М. І. Бурда,  Ю. І. Мальований,  Є. П. Нелін,  Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С.  Якір, – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Тема № 5
“Повторення і систематизація навчального матеріалу”

Частина  1
Джерела  навчальної інформації                        

 У  частині    1   (таблиця  1.1)  наведено джерела інформації,   за якими учень може  самостійно вивчити тему. Для їх  визначення  використано перелік  підручників,   навчальних   посібників,  які     рекомендовані Міністерством  освіти   і науки,  молоді та спорту      України    на  2014/15 навчальний рік.  Крім цього,  до частини включено джерела, рекомендовані автором  для    розширення  та поглиблення знань з відповідної  теми.  
                                                                                                                                Таблиця  1.1
                                                                   
                               Перелік джерел  навчальної інформації
№  з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання
1. Основні  підручники та навчальні посібники, рекомендовані
Міністерством  освіти   і науки України
1. Підручник Математика Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О. ВД “Освіта” 2014
2. Підручник Математика Істер О.С. Генеза 2014
2.  Додаткові  підручники та навчальні посібники
3. Навчальний посібник “Математика. Експрес-контроль” у 2-х частинах Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.,
Коломієць О.М., Сердюк З.О. ВД “Освіта” 2014
4. Навчальний посібник Зошит для контролю навчальних досягнень Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.,
Коломієць О.М., Сердюк З.О. ВД “Освіта” 2014
5. Навчальний посібник Математика. Зошит для самостійних і тематичних контрольних робіт Істер О.С. Генеза 2014
6. Навчальний посібник Математика. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Вердіна С.В., Чепіга Ю.В. ПЕТ 2014
7. Універсальний комплект Математика. Поточний і підсумковий контроль Стадник Л. Г., Русінова С. В. Ранок 2014
8. Навчальний посібник Логічними стежинками математики. 5-9 кл. Апостолова Г.В.,
Бакал О.П. Генеза 2013
9. Навчальний посібник Математика. Самостійні та контрольні роботи Вихор С. Тернопіль “Підручники і посібники” 2007
10. Навчальний посібник Методи навчання математики 5-11 кл. Бевз Г.П. Генеза 2010
11. Словник шкільної термінології Математика Чепіга Ю.В. ТОВ «Торсінг» 2010
12. Навчальний посібник Повний курс математики в тестах Захарійченко Ю.О.,
Школьний О.В.,
Захарійченко Л.І., Школьна О.В. Ранок 2012
3.Корисні математичні інтернет-ресурси,
рекомендовані автором
12. Інтернет-ресурс Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua

13. Інтернет-ресурс Методична скарбничка http://www.teacher.at.ua

14. Інтернет-ресурс Портал вчителів України “Наша школа” http://www.nashaskola.org.ua

15. Інтернет-ресурс Математичний олімпіадний рух http://www.matholymp.org.ua

16. Інтернет-ресурс Математика для школи http://www.formula.co.ua

17. Інтернет-ресурс Математичні етюди http://www.etudes.ru

18. Інтернет-ресурс Творчий вчитель математики http://yroki.at.ua/

19. Інтернет-ресурс Методичний портал http://metodportal.net/

20. Інтернет-ресурс Країна міркувань http://mysl.lviv.ua/

21. Інтернет-ресурс Навчальні додатки з математики http://www.learningapps.org
22. Інтернет-ресурс Шкільний портал "Острів знань" http://ostriv.in.ua

23. Інтернет-ресурс Інтернет для вчителя. http://internet-centr.dp.ua/pages.php?id=47

24. Інтернет-ресурс Головоломки, логічні задачі http://www.golovolomka.hobby.ru

25. Інтернет-ресурс Відеотека з математики http://www.mathnet.ru

26. Інтернет-ресурс Освітній математичний сайт
http://exponenta.ru/
27. Інтернет-ресурс Історична мозаіка в математиці
http://ist-matemat.at.ua/
28. Інтернет-ресурс Мультимедійна дошка на уроках математики в 5-6-х класах http://mathlessons.ucoz.com/                                 
  Поради  щодо опрацювання  деяких джерел із  таблиці 1.1:
для  початкового  ознайомлення з теорією  скористайтеся підручниками,  зазначеними  у пункті 1.1-1.2,  з яких можна  довідатися  про основні  питання теми;
для розширення  та   урізноманітнення знань  використайте джерела,  зазначені  в  пунктах 2.3-2.11;
для перевірки вивченого  скористайтеся джерелами,  зазначеними в пунктах2. 4-2.8,  які містять  завдання  різних рівнів у тестовій формі,  що  актуально  для підготовки  до  ДПА,  ЗНО, олімпіад.Частина  2
Рекомендації для вивчення теми
                         
2.1 Загальна  характеристика  теми
                                   
    Ця  тема – повторення і систематизація матеріалу, вивченого у 6 класі. Курс математики 5-6 класів є тим підґрунтям, що забезпечує свідоме системне вивчення алгебри і геометрії в наступних класах. Математичні знання матимуть широке застосування й при вивченні інших природничих наук, де застосовують означені поняття.
   Вивчення математики у 5-6 класах здійснюється з переважанням індуктивних міркувань в основному на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів із довкілля. Відбувається поступове збільшення теоретичного матеріалу, який вимагає обґрунтування тверджень, що вивчаються. Це готує учнів до ширшого використання дедуктивних методів на наступному етапі вивчення математики.
    Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, основними функціями яких є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних знань. Під час розв’язування текстових задач учні також вчаться використовувати математичні моделі. Розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, передбачених програмою.
    Для   повторення  учнями   курсу математики  потрібні  навички роботи зі звичайними дробами й раціональними числами, що є інструментарієм на уроках математики.                                                                
     У  таблиці 2.1  подано  витяг з навчальної програми  щодо  змісту  навчального  матеріалу   та  вимог  до навчальних  досягнень  учнів із їх  засвоєння.
                                                                                                                                  Таблиця  2.1

Зміст  навчального  матеріалу
Навчальні  досягнення  учнів
Тема 1.
Подільність натуральних чисел Учень/учениця:
наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;
пояснює правила знаходження: найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) кількох чисел;
формулює означення понять: дільник; кратне; просте число; складене число; спільний дільник; спільне кратне; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;
обґрунтовує прості твердження з використанням означень простого й складеного числа та ознак подільності;
розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників та спільних кратних двох (трьох) чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (трьох) чисел.
Тема 2.
Звичайні дроби Учень/учениця:
наводить приклади: звичайних дробів; десяткових дробів; нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;
пояснює правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;
формулює основну властивість дробу;
розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробу і зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом.
Тема 3.
Раціональні числа і дії над ними Учень/учениця:
наводить приклади додатних та від’ємних чисел, протилежних чисел, цілих та раціональних чисел;
пояснює, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;
формулює:
означення перпендикулярних і паралельних прямих;
правила виконання чотирьох арифметичних дій з раціональними числами; розкриття дужок; зведення подібних доданків;
основні властивості рівнянь;
класифікує взаємне розміщення прямих на площині;
будує та знаходить на малюнках: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;
обґрунтовує властивості додавання і множення раціональних чисел;
розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналізує графіки залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);
розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь.
Тема 4.
Відношення і пропорції Учень/учениця:
наводить приклади пропорційних величин; випадкових подій;
пояснює, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційні залежності; ймовірність випадкової події; коло, круг, круговий сектор, циліндр, конус, куля; діаграма;
формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;
записує і пояснює формули довжини кола і площі круга;
зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; стовпчасті та кругові діаграми; циліндр, конус, кулю;
розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих діаграм та кругових діаграм;
розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ; прості задачі імовірнісного характеру.

                                         У  процесі повторення прослідковуються   міжпредметні  зв’язки
                                      з   біології, географії, інших споріднених наук.
                                        Під час  використання  на  уроках математики  ІКТ особливу  увагу  слід звернути  на застосування  учнями знань  з   інформатики.                          
                                          Перед   узагальненням знань, умінь, навичок учнів з математики за курс 6 класу слід  повторити  дії зі звичайними дробами й раціональними числами, знання   яких  є базовими  при повторенні  й систематизації навчального матеріалу.2.2 Поради  щодо вивчення  теми
                                 
  Розпочніть повторення і систематизацію матеріалу, дотримуючись принципу наступності. Більшість понять не  вводяться одразу в повному обсязі. Зміст і обсяг таких понять розширюється і збагачується поступово. Тому повторюйте від простого до складного.
Зверніть увагу на те, що в узагальненні теми чи розділу необхідно піднятись над вивченим матеріалом, виділити найголовніше. Одночасно з цим активно повторюйте навчальний матеріал,  розширюйте знання, відпрацьовуйте  інтелектуальні уміння та навички. Теоретичні знання використовуйте в прикладній діяльності. Якщо ці знання узагальнити й систематизувати, вдасться значно розширити їх застосування, збільшити обсяг вправ, які ви зможете виконати.
            Ретельно відбирайте систему навчального матеріалу, виділяючи в ньому "одиниці засвоєння", за допомогою яких будете повторювати вивчений навчальний матеріал. При цьому враховуйте, якими знаннями, діями вже володієте на даному етапі навчання.
Використовуйте в засвоєнні знань кольорові ілюстрації. Фотографії реальних об’єктів демонструють широке застосування набутих знань на практиці. Таким чином, ілюстративний матеріал переконливо доводить, математика – важливий складник людської культури.
Намагайтесь розширювати можливості самоконтролю та узагальнення знань після кожного параграфа. Виконуючи тестові завдання, ви маєте змогу узагальнити відомості параграфа, привести в систему отримані навички й уміння.
2.3 Словник   до  теми
    Визначення основних понять і термінів, які зустрічаються під час вивчення теми, подано за підручниками:
Математика: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2014. – 352 с.:іл
Математика: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер – К.: Генеза, 2014. – 296 с.:іл
   Для повторення та систематизації навчального матеріалу можна скористатися міні-підручником з теми.


2.4 Інформація  для запам’ятовування

    Для  запам’ятовування  наводиться інформація,  яка є визначальною  в темі і потребує  особливої уваги при вивченні матеріалу. Така інформація міститься в опорних конспектах. Цікавою буде й інформація про терміни та їх походження, про історію винайдення математичних знаків і символів.
   
Частина  3
Додаткові  навчальні  матеріали
                               
  Для вивчення  теми доцільно використати додаткові  навчальні матеріали, які  рекомендовано автором. Їх  подається  в додатку до частини 3 перелічено в  таблиці  3.1  і розміщено  на  компакт – диску.                                                                                                                                 
      Таблиця  3.1
Номер  додатка Назва  додатка
Додаток  1 Інтегрований урок “Раціональні числа і дії над ними” (текстовий документ)
Додаток  2 Міні-підручник з теми “Раціональні числа і дії над ними” (текстовий документ)
Додаток  3 Інтегрований урок “Раціональні числа і дії над ними” (презентація)
Додаток  4 Урок узагальнення і систематизації “Основні види задач на відсотки” (текстовий документ)
Додаток  5 Урок узагальнення і систематизації “Основні види задач на відсотки” (презентація)
Додаток  6 Дидактична картотека з теми “Подільність натуральних чисел” (текстовий документ)
Додаток  7 Завдання на встановлення правильної послідовності дій (текстовий документ)
Додаток 8 Гра на уроках математики. (презентація)

                         
    Частина  4
    Самоперевірка  знань
                               
  Д ля самоперевірки набутих учнем знань наведено завдання експрес-контролю автора. Ці завдання та відповіді до них розміщено на компакт-диску.
                                   


 Частина  5
    Творчі  роботи

   Для поглиблення вивчення пропонуються теми творчих робіт, які можна підготувати у вигляді презентацій, публікацій, рефератів, проектів.
1. Архітектура
Створіть проект, використовуючи вивчені геометричні тіла; опишіть їхнє застосування на практиці.  Аргументуйте свою думку.
2. Історія виникнення раціональних чисел.
Створіть презентацію у форматі Microsoft Office Power Point, у якій ви зможете побачити практичне застосування теми у ігровій сфері та повсякденному житті.
3. Відношення і пропорції.
Створіть ребуси, які допоможуть вам опанувати основні означення з теми, розвинути логічне мислення, емоційну пам’ять, творче ставлення до процесу навчання; складіть математичну казку чи вірші, в яких дійовими персонажами будуть основні поняття з теми.Частина  6
Джерела  методичної інформації
                               
   У таблиці 6.1 наведено джерела інформації   методичного  характеру, визначені  та рекомендовані   Міністерством  освіти і науки,  молоді та спорту, а також  автором  для використання вчителем   у  висвітленій   темі.

                                                                               
                                                                                                                Таблиця   6.1
Перелік методичної    літератури
№  з/п Вид Назва Автор(и) Видавництво Рік
видання
 Джерела  інформації,  рекомендовані автором
1. Навчально-методичний посібник Математика. На допомогу вчителю Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.,
Коломієць О.М. ВД “Освіта” 2014
2. Навчально-методичний посібник Математика. Книжка для вчителя Істер О.С.,
Карликова О.А. Генеза 2014
3. Навчально-методичний посібник Математика. Книга для вчителя Мерзляк А. Г.
Полонський В. Б.
Якір М. С. Харків “Гімназія” 2008
4. Навчально-методичний посібник Математика. Книга для вчителя Янченко Г.
Кравчук В. Янченко О. Тернопіль “Підручники і посібники” 2006
5. Посібник Математика. Завдання для перевірочних робіт Дудко Л. В. Харків: ТОВ “Українська книжкова мережа” 2009
6. Довідник Математика. 5-6 класи: Короткий довідник Золотарьова І.О. Ранок 2010


Частина  7
Додаткові   методичні   матеріали
                               
У   таблиці  7.1  запропоновано  додаткові   методичні   матеріали,   що можуть  бути    використані     у    навчальній  роботі.  Їх  розміщено  на компакт-диску у  вигляді  додатків  до частини 7.
                                                                                                                                                                                                 Таблиця   7.1
Номер  додатка Назва  додатка
Додаток  1 Математичні казки (презентація)
Додаток  2 Математичні кросворди (текстовий документ)
Додаток 3 Цікаві задачі (текстовий документ)
Додаток 4 Математичний календар (текстовий документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар